.
استاندارد مهندسی ایمنی آتش -اصول کلی 18175

دوره استاندارد مهندسی ایمنی آتش


دوره استاندارد مهندسی ایمنی آتش -اصول کلی 18175 چه دوره ای است؟ دوره استاندارد مهندسی ایمنی آتش -اصول کلی 18175 یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: در مهندس ایمنی آتش جزئیات ساختارھاي مجاز نظیر مصالح تشکیل دھنده، ویژگی ھای مواد، ابعاد فضاھا و غیره به طور مشخص ارائه می شود. در مقررات تجويزي فرض مي شود که اگر بتوان حداقل انتظارات از اجزای تشکیل دھندۀ ساختمان را تعريف نمود و استانداردھاي من...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره استاندارد مهندسی ایمنی آتش -اصول کلی 18175 چه دوره ای است؟

دوره استاندارد مهندسی ایمنی آتش -اصول کلی 18175 یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

در مهندس ایمنی آتش جزئیات ساختارھاي مجاز نظیر مصالح تشکیل دھنده، ویژگی ھای مواد، ابعاد فضاھا و غیره به طور مشخص ارائه می شود. در مقررات تجويزي فرض مي شود که اگر بتوان حداقل انتظارات از اجزای تشکیل دھندۀ ساختمان را تعريف نمود و استانداردھاي مناسبي براي آنھا به کار برد، سطح رضايت بخشي از کیفیت و ایمنی به دست خواھد آمد. به عنوان مثال در مورد ایمنی در برابر آتش، ھر یک از اجزای تشکیل دھنده ساختمان اعم از فضاھا، عناصر ساختمانی، ابعاد و تعداد خرو جی ھا، حداکثر طول مسیر راهھای خروج و غیره تعریف می شوند. سپس برای فضاھا یا اجزای ساختمان، بر حسب نیاز، سطح الزامات مناسب ارائه شده و یا به استاندارد ویژگی ھای مربوطه ارجاع داده میشود.

آموزش: مطالب این دوره در 20 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با اصول ایمنی در مهندسی آتش
 • آشنایی با مهندسی آتش
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    : تجهیزات ایمنی آتش نشانی    

 • روش محاسبه بار حریق ، تعداد و نوع کپسول     
 • طبقه‌بندي حريق بر مبناي استاندارد National Fire Protection Association (NFPA):     
 • درجه بندي خاموش كننده ها:     
 • شناخت انواع خاموش كننده‌ها از روي كد رنگي‌طبق استاندارد B.S:     
 • تعيين تعداد كپسول هاي اطفاء حريق با استفاده از روش NFPA :     
 • اصول پخش و نصب صحيح كپسول‌هاي دستي اطفاء‌حريق:     
 • سيستم كشف و اعلام حريق:     
 • انتخاب و نصب كاشف ها:      
 • جدول فواصل چيدمان دتكتورها      
 • مركز كنترل و اعلام حريق:      
 • نشانگرهاي نوري پانل مركز كنترل و اعلام حريق:      
 • سيستمهاي خبركنندة حريق:      
 • اجزاء سيستم اعلام حريق اتوماتيكي      
 • اطفاء حريق دستي بر مبناي آب:      
 • محاسبات اطفاء‌حريق دستي ( بر مبناي پودر و گاز) :      
 • اصول پخش و نصب صحيح كپسول‌هاي دستي اطفاء‌حريق :      
 • دستورالعمل استفاده از کپسول های خاموش کننده دستی      
 • آموزش کپسول خاموش کننده      

فصل دوم: انجام تمرینات و مانور هاي تخصصی     

 • روش هاي آمادگی جسمانی براي حضور در شرایط اضطراري      
 • تعریف آمادگی جسمانی:      
 • عناصر تشكیل دهنده آمادگی جسمانی:      
 • توانایی قلبی – تنفسی (استقامت هوازی)      
 • تمرینات توان هوازی:      
 • انواع برنامه دو در آمادگی جسمانی:      
 • جایگزینهای تمرینات هوازی در آمادگی جسمانی:      
 • آمادگی عضلانی      
 • انقباض عضلانی:      
 • انواع انقباض:      
 • اصول تقویت عضلات:      
 • عوامل آمادگی جسمانی      
 • مرحله آمادگی:      
 • مرحله پرورش :      
 • مرحله نگهداری :      
 • روش اعلام - محل استقرار تجهیزات و راه هاي خروج اضطراري      
 • ۳-۱-۱۵ ضوابطاختصاصي راههاي خروج در تصرفهاي كسبي/ تجاري      
 • دستورالعمل ايمني براي ساختمانهاي بالاي سقف و يا بيش از   واحد      
 • دستورالعمل اجرایی موارد ایمنی و آتش نشانی برای ساختمانهای زیر  سقف      

فصل سوم: بازرسی از قسمت هاي مختلف محل حادثه به منظور کشف و یا پیشگیري از حریق و حوادث غیر مترقبه    

 • روش هاي بازرسی - شناسایی و گشت زنی      
 • علائم اخباري دولتي آتش نشاني      
 • آشناي با و سايل پيام رساني، انواع و كاربرد آن ها      
 • سیستمهای كشف و اعلام حریق       
 • روش‌های كشف واعلام حریق       
 • روش دستی اعلام حریق       
 • سیستم‌های كشف و اعلام حریق خودكار       
 • انواع سیستم‌های كشف و اعلام حریق خودكار       
 • سیستم اعلام حریق خودكار غیر آنالوگ:       
 • سیستم اعلام حریق خودكار آنالوگ:       
 • سیستم اعلام حریق خودكار آنالوگ پیشرفته:       
 • كاشف‌های حرارتی       
 • كاشف فتوالكتریك       

فصل چهارم: مهندسي ايمني آتش - اصول کلي                

 • پيش گفتار       
 • مقدمه       
 • مهندسي ايمني آتش - اصول کلي       
 • ١- هدف  و دامنه کاربرد       
 • ٢- مراجع الزامي       
 • ٢-١ استاندارد ملي ايران شماره ١١٠٢٤ : سال ١٣٨٧، ايمني آتش - واژه نامه       
 •  - قضاوت مهندسي       
 •  - راهنماي ايمني در برابر آتش       
 •  - راه حل ايمني در برابر آتش       
 •  - الزامات عملياتي       
 •  - گروه تاثير پذير يا ذينفع       
 •  - اهداف اجباري       
 •  - معيار عملکردي       
 •  - ضريب ايمني       
 •  - طراحي آزمايشي       
 •   - عدم قطعيت       
 •   - اعتباردهي       
 •   - صحه گذاري       
 •   - اهداف اختياري       
 • ٤- بررسي اجمالي فرايند مهندسي ايمني در برابر آتش       
 • ٥-هدف پروژه در خصوص فرايندهاي مهندسي ايمني در برابر آتش       
 • ٦-شناسايي اهداف ايمني در برابر آتش ، الزامات عملياتي و شرايط/معيارهاي عملکرد       
 • ٦-١    توصيف کليات       
 • ٦-٢    سازگاري با مقررات تجويزي       
 • ٦-٣    اهداف ايمني در برابر آتش از لحاظ طرف هاي موثر يا ذينفع       
 • ٦-٣-٢  ايمني جاني       
 • ٦-٣-٣   حفاظت از اموال       
 • ٦-٣-٤   تداوم عمليات       
 • ٦-٣-٥   حفاظت از محيطزيست       
 • ٦-٣-٦   حفظ ميراث       
 • ٦-٤    الزامات عملکردي       
 • ٦-٥    معيارهاي کارايي       
 • ٦-٥-١   کليات       
 • ٦-٥-٢   معيارهاي کارايي  صريح       
 • ٦-٥-٣   معيارهاي عملکرد ضمني       
 • ٧- شناسايي خطر       
 • ٨- برنامۀ طراحي ايمني در برابر آتش       
 • ٩- آتش سوزي و سناريوهاي  رفتاري       
 • ٩-١    کليات       
 • ٩-٢    سناريوهاي آتش سوزي       
 • ٩-٣    انتخاب سناريوهاي رفتاري       
 • ١٠- انتخاب روش هاي مهندسي و گزارش مقدماتي       
 • ١٠-١    روش هاي مهندسي مورد استفاده       
 • ١٠-٢    گزارش کيفي مقدماتي       
 • ١١-ارزيابي مبتني بر سناريوي طرح آزمايشي       
 • ١١-١    کمي کردن سناريوهاي آتش طرح       
 • ١١-٢    مقايسه با معيارهاي عملکرد       
 • ١٢-گزارش نهايي پروژه       
 • ١٢-١     مستند سازي پروژه       
 • ١٢-٣    توافق مقام داراي صلاحيت       
 • ١٣- پياده سازي برنامۀ طراحي ايمني در برابر آتش       
 • ١٤- مديريت و بازرسي ايمني در برابر آتش       
 • ١٤-١    کليات       
 • ١٤-٢    مديريت ايمني در برابر آتش       
 • ١٤-٣    بازرسي مستقل       

فصل پنجم: دستورالعمل های استاندارد ایمنی آتش    

 • دستورالعمل طراحي تاسيسات مکانيکي ( سيستمهاي آتشنشاني )       
 • ١_ سيستم رايزر مرطوب ( Wet Riser ) :       
 • ٢_ سيستم رايزر خشک ( Dry Riser ) :       
 • ٣_  آبپاشها ( Sprinkler heads )       
 • _ انتخاب قطر نازل آب پاشها :       
 • _ انتخاب حباب حساس سر آب پاشها :       
 • _ محاسبه بوستر پمپ :       
 • ٤_  خامش کننده هاي دستي       
 • ٥_  فشار مثبت هوا در راه پله ها :       
 • ضوابط ملاک عمل سامانه هاي اطـفاي حـريق       
 • ١- تعاريف       
 • ١-١- رايزر       
 • ١-٢- سيستم لوله ايستاده (Standpipe)       
 • ١-٣- سيستم شبکه بارنده خودکار (Sprinkler System)       
 • ١-٤- سيستم اطفاي غير خودکار       
 • ١-٥- سيستم اطفاي خودکار       
 • ١-٦- شيلنگ نواري (Lay Flat)       
 • ١-٧- شيلنگ لاستيکي نيمه سخت       
 • ١-٨- ايستگاه شيلنگ       
 • ١-٩- رک مخصوص شيلنگ نواري       
 • ١-١٠- سر لوله هاي چرخشي       
 • ١-١١- اتصال آتش نشاني (Fire Department Connection)       
 • ١-١٢- انشعاب کمکي آتش نشاني       
 • ١-١٣- شبکه آب آتش نشاني       
 • ١-١٤- کلکتور ورودي پمپ       
 • ١-١٥- کلکتور خروجي پمپ       
 • ١-١٦- فشارسنج (Manometer)       
 • ١-١٧- پرشرسوئيچ (Presure Switch)       
 • ١-١٨- شير تست (Test Valve)       
 • ١-١٩- شير دروازه اي با رزوه بلند (Y &OS )       
 • ١-٢٠- شير يک طرفه (Check valve)       
 • ١-٢١- شير کنترل (Control Valve)       
 • ١-٢٢- شير توپکي ربع گرد (Ball valve)       
 • ١-٢٣- شير دروازه اي (Gate valve)       
 • ١-٢٤- شير يک طرفه هشداردهنده سيستم اسپرينکلر (Wet Alarm Check Valve)       
 • ١-٢٥- منبع انبساط (Chamber)       
 • ١-٢٦- استاندارد       
 • ١-٢٧- فهرست شده (Listed)       
 • ١-٢٨- اسپرينکلر، بارنده (Sprinkler)       
 • ١-٢٩- اسپرينکلر پايين زن (Pendent Sprinkler)       
 • ١-٣٠- اسپرينکلر ديواري (Sidewall Sprinkler)       
 • ١-٣١- اسپرينکلر بالا زن (Upright Sprinkler)       
 • ١-٣٢- اسپرينکلر پوشش گسترده       
 • ١-٣٣- اسپرينکلر پاسخ سريع (QR)       
 • ١-٣٤- اسپرينکلر مسکوني (Residential)       
 • ١-٣٥- اسپرينکلر اسپريکننده       
 • ١-٣٦- اسپرينکلر اسپريکننده استاندارد       
 • ١-٣٧- واحد مسکوني (براي نصب و راه اندازي اسپرينکلر)       
 • ١-٣٨- اتاق کوچک       
 • ١-٣٩- ارتفاع سقف (Ceiling Height)       
 • ١-٤٠- سقف مسطح       
 • ١-٤١- سقف افقي       
 • ١-٤٢- سقف شيب دار       
 • ١-٤٣- سقف صاف       
 • ١-٤٤- سيستم لوله کشي اسپرينکلر       
 • ١-٤٥- سيستم طراحي شده بر اساس محاسبات هيدروليکي (Hydraulically Designed System)       
 • ١-٤٦- سيستم لوله کشي با جداول پيش تعيين شده (Pipe Schedule System)       
 • ١-٤٧- سيستم اسپرينکلر لوله تر (Wet Pipe Sprinkler System)       
 • ١-٤٨- سيستم اسپرينکلر لوله خشک (Dry Pipe Sprinkler System)       
 • ١-٤٩- سيستم اسپرينکلر پيش عملگر (Preaction Sprinker System)       
 • ١-٥٠- شير تنظيم فشار (Presure requlating valve)       
 • ١-٥١- شاخه ها (Branch Lines)       
 • ١-٥٢- لوله هاي اصلي (Cross Mains)       
 • ١-٥٣- لوله هاي اصلي تغذيه کننده (Feed Mains)       
 • ١-٥٤- سيستم هاي نظارتي هشداردهنده (Supervisory Device)       
 • ١-٥٥- هشداردهنده جريان آب (Waterflow Alarm Device)       
 • ١-٥٦- ساختارهاي مسدودکننده (Obstructed Construction)       
 • ١-٥٧- ساختارهاي غير مسدودکننده (Un-Obstructed Construction)       
 • ١-٥٨- گروه بندي تصرف ها       
 • ١-٥٩- حداقل الزامات گروه بندي هاي مختلف       
 • ٢- تذکرات کلي       
 • ٣- خاموش کننده هاي دستي       
 • ٤- اسپرينکلر       
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.